Tăng cường cơ sở vật chất ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020

Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2017 - 2020

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông trong toàn tỉnh đảm bảo điều kiện thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công thư số 281/LĐCP ngày 06 tháng 9 năm 2016 “... huy động mọi nguồn lực xã hội, làm sao để trong 1 đến 2 năm tới có sự tiến bộ rõ rệt về phòng học, thư viện, nhà vệ sinh, nhất là cho cấp tiểu học, trung học cơ sở và các trường học ở vùng sâu, vùng xa...”. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tỉnh nhà. Từng bước trang cấp thiết bị cho các trường học không có danh mục trong Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 theo lộ trình cụ thể từng năm

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, triển khai kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất trong toàn ngành, hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch cụ thể ở đơn vị; tổ chức thanh tra, kiểm tra; sơ kết, tổng kết theo định kỳ để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch.

https://tintuc.vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=144&ID=41056

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện