Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động

Ngày 28/12/2016 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Thông tư số 48/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không cần buồng máy; Thông tư số 49/2016/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn; Thông tư số 50/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn chuẩn quốc gia đối với Bộ lọc tự động dung trong mặt nạ hàn; Thông tư số 51/2016/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cần trục; Thông tư số 52/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn chuẩn quốc gia về an toàn lao động đối với Cần trục, Cổng trục.

Các tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, sử dụng, sửa chữa thang máy điện không buồng máy; phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn; Bộ lọc tự động dung trong mặt nạ hàn; cần trục; cổng trục có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại 05 Quy chuẩn ban hành kèm theo các Thông tư này.

Các tổ chức thực hiện việc kiểm định, chứng nhận hợp quy đối với thang máy điện không buồng máy; phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn; bộ lọc tự động dung trong mặt nạ hàn; cần trục; cổng trục phải tuân theo các quy định tại 05 Quy chuẩn ban hành kèm theo các Thông tư này.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Các Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

https://sldtbxh.vinhlong.gov.vn/web/guest/tin-tuc/-/journal_content/56_INSTANCE_e7xj7WgmdGgU/240040/1724281

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện