Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn các chế độ chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn các chế độ chính sách ưu đãi hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Trung ương và tỉnh Vĩnh Long, đồng thời giúp người lao động tiếp cận đầy đủ các chính sách trên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội đã ban hành Công văn số 688/SLĐTBXH-VL, ngày 10/7/2017 chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long và Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản có liên quan đến chế độ chính sách về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Trung ương và địa phương như: Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm; Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mẫu và nội dung của hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 07/9/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về đẩy mạnh hoạt động đưa lao động tỉnh Vĩnh Long đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành quy chế cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020 cho toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, đặc biệt là những người trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.

(Nguồn theo CV số 688/SLĐTBXH-VL)

https://sldtbxh.vinhlong.gov.vn/web/guest/tin-tuc/-/journal_content/56_INSTANCE_e7xj7WgmdGgU/240040/1754903

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện