Công khai dự toán ngân sách Bổ sung năm 2017 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

Thực  hiện theo thông tư số 61/2017/TT/2017-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội công khai số liệu dự toán bổ sung năm 2017 thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công.

Đính kèm các quyết định và phụ lục

1. Quyết định số: 377/QĐ-SLĐTBXH, ngày 7 tháng 12 năm 2017;

2. Quyết định số: 378/QĐ-SLĐTBXH, ngày 7 tháng 12 năm 2017;

3. Phụ lục kèm theo.

https://sldtbxh.vinhlong.gov.vn/web/guest/tin-tuc/-/journal_content/56_INSTANCE_e7xj7WgmdGgU/240040/2091761

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện