Năm 2017 là năm thứ hai Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thực hiện chiến lược của Đề án quy hoạch phát triển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Hiện tại, trong nhà trường đang tổ chức đào tạo 25 ngành trình độ Thạc sỹ, 19 ngành trình độ đại học và 35 ngành bậc cao đẳng.