Công đoàn

Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học SPKT Vĩnh Long

- Chủ tịch: Nguyễn Vạn Năng

- Phó chủ tịch: Huỳnh Thị Dư

- Chủ nhiệm ban kiểm tra: Nguyễn Công Khải

STT Họ tên Chức vụ Chức danh Trình độ chuyên môn
01 Nguyễn Vạn Năng Chủ tịch Giảng viên Thạc sĩ
02 Huỳnh Thị Dư Phó Chủ tịch Giảng viên Thạc sĩ
03 Nguyễn Công Khải Chủ nhiệm ban kiểm tra Giảng viên Thạc sĩ
04 Nguyễn Nhu Liễu Ủy viên Giảng viên Thạc sĩ
05 Lê Doãn Duy Ủy viên Giảng viên Thạc sĩ
06 Đặng Hải Đăng Ủy viên Giảng viên Thạc sĩ
07 Phan Thị Thanh Thủy Ủy viên Nhân viên Trung cấp