BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

Phó Giáo sư. Tiến sĩ. Giảng viên cao cấp Cao Hùng Phi

Chức vụ: Hiệu trưởng

Chỉ đạo trực tiếp:

1. Công tác cán bộ, phát triển nhân sự và cơ cấu bộ máy tổ chức

2. Công tác kế hoạch, tài chính

3. Mua sắm tài sản, thiết bị

4. Công tác phát triển, nâng cấp nhà trường

5.Công tác Đảng

6. Công tác thanh tra

7. Thực hiện chế độ chính sách

Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Quản trị - Thiết bị

- Phòng Tổ chức - Hành chính (Bộ phận tổ chức cán bộ)

Liên hệ:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 02703 862231