1.1 Số lượng học bổng, trình độ đào tạo

Tổng số có 06 học bổng, bao gồm 03 học bổng đại học; 02 học bổng thạc sĩ và 01 học bổng tiến sĩ.

1.2. Thời gian đào tạo

- Chương trình đại học: 03-04 năm học;

- Chương trình thạc sĩ:  01-02 năm học;

- Chương trình tiến sĩ: 03 năm

Tải về: Quyết định 07/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên được thưởng kèm Quyết định 07/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên được khen Quyết định 07/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

Tải về: Quyết định 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên được thưởng kèm Quyết định 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên được khen Quyết định 08/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

Tải về: Quyết định 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên kèm Quyết định 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

Tải về: Quyết định 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội kèm Quyết định 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

Page 1 of 2