Khoa Khoa học cơ bản

Thông tin chung

Tên khoa: Khoa Khoa học cơ bản

Tên tiếng Anh: Faculty of General Science

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 862280

Khoa Khoa học cơ bản được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2013