Khoa Lý luận chính trị

Thông tin chung

Tên khoa: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tên tiếng Anh: FACULTY OF POLITICAL THEORY

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

Điện thoại: (+84) 0270 3 862280

Khoa Lý luận Chính trị được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2013 (tiền thân là Bộ môn Mác - Lênin).