Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Tên tiếng Anh: ...

Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng B304

Điện thoại: (+84) 0270 3 862533

Chức năng - Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần về sư phạm dạy nghề và bồi dưỡng Kỹ năng dạy học;

- Thực hiện các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Tổ chức hội thảo và các hoạt động khoa học về phương pháp dạy - học, sư phạm dạy nghề, sư phạm kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

Xem các ngành đào tạo của khoa Sư phạm: