Khoa Công nghệ thông tin

Tên tiếng Anh: FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng C601

Điện thoại: (+84) 0270 3 828320

Website: http://fit.vlute.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức năng - Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của khoa Công nghệ thông tin là đào tạo các giáo viên, chuyên viên, kỹ thuật viên công nghệ thông tin ở các bậc: thạc sĩ, đại học và cao đẳng; triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Khoa Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu lãnh đạo Nhà trường về công tác đào tạo, tuyển sinh, nhân sự thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Xem các ngành đào tạo của khoa Công nghệ thông tin: