Khoa Cơ khí

Tên tiếng Anh: 

Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng C202

Điện thoại: (+84) 0270 3 863127

Chức năng

- Khoa có chức năng đào tạo các chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí có trình độ đại học, cao đẳng và đào tạo Cao đẳng nghề với các nghề: Cắt gọt kim loại, Cơ điện tử, Công nghệ hàn;

- Bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo ngắn hạn về công nghệ cao trong lĩnh vực CNC và Cơ điện tử; đào tạo nhân lực thuộc chuyên môn của khoa theo nhu cầu xã hội;

- Tổ chức sát hạch kỹ năng nghề quốc gia các nghề thuộc khoa phụ trách;

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ;

- Thực hiện các dự án hợp tác gia công sản xuất gắn với đào tạo.

Xem các ngành đào tạo của khoa Cơ khí: