Khoa Công nghệ thực phẩm

Thông tin chung

Tên khoa: KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Tên tiếng Anh: FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY

Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng C401

Điện thoại: (+84) 0270 3 862280

Xem các ngành đào tạo của khoa Công nghệ thực phẩm: