Khoa Điện - Điện tử

Tên tiếng Anh: FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY

Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng C501

Điện thoại: (+84) 0270 3 863126

Chức năng - Nhiệm vụ

- Xây dựng, quản lý và phát triển nhân sự thuộc khoa Điện - Điện tử;

- Xây dựng và đề xuất chỉnh sửa, hoàn chỉnh chương trình đào tạo, giáo trình các hệ đào tạo thuộc khoa quản lý;

- Thực hiện kế hoạch đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng các ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; và các nghề: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Cơ điện tử trình độ Cao đẳng nghề.

- Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

Xem các ngành đào tạo của khoa Điện - Điện tử: