Liên hệ

Phòng ban

Phòng Đào tạo

+84 2703 862290

Phòng Tổ chức - Hành chính

+84 2703 822141

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

+84 2703 826274

Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế

+84 2703 862457

Phòng Quản trị - Thiết bị

+84 2703 821227

Phòng Kế toán - Tài vụ

+84 2703 821228

Phòng Thanh tra

+84 2703 862533

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

+84 2703 863456