Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

Lịch sử phát triển

Tiền thân của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế là Phòng Quản lý khoa học và Thực tập sản xuất. Phòng đã nhiều lần được tách, nhập và đổi tên và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với từng giai đoạn xây dựng và phát triển của nhà trường. Cùng với việc thành lập trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2013, Phòng được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế như hiện nay.

Website: http://qlkh.vlute.edu.vn

Điện thoại: +84 2703 862457