Nissei Electric Vietnam tuyển dụng kỹ sư kỹ thuật, quản lý hạ tầng, phát triển phần mềm