Thực hiện Công văn chỉ đạo số 2057/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên dạy học các môn học đặc thù, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Mục tiêu đề án là xây dựng hoàn chỉnh các chương trình, điều kiện cơ sở vật chất và tập huấn cán bộ đủ chuẩn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy các môn thuộc nhóm công nghệ thuộc chương trình giáo dục bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông và cán bộ quản lý giáo dục.

Đề án được triển khai qua 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 – công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng;

- Giai đoạn 2 – tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý nhằm đáp ứng kịp thời cho chương trình giảng dạy, bồi dưỡng lớp 6 và lớp 10 ngay trong năm học 2018-2019, kịp tuyển sinh và đào tạo khóa đầu tiên từ tháng 9/2017 tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long.

Mục tiêu cụ thể của đề án:

- Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy các môn thuộc nhóm công nghệ cho học sinh phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12 (gọi tắt là giáo viên công nghệ);

- Xây dựng chương trình môn học, chủ đề tích hợp liên môn, đề tài của các chủ đề trải nghiệm sáng tạo và hướng nghiệp phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông;

- Xây dựng các chuẩn đối với giáo viên công nghệ và cán bộ giảng dạy các khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên công nghệ (gọi tắt là giảng viên SPKT);

- Xây dựng danh mục cơ sở vật chất để tổ chức giảng dạy các môn nhóm công nghệ, hướng nghiệp phổ thông cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 và chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên công nghệ;

- Xây dựng chương trình tập huấn giảng viên SPKT và cán bộ làm công tác thông tin truyền thông giáo dục;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên công nghệ, giảng viên SPKT và cán bộ quản lý giáo dục theo chương trình mới.