Trung tâm đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng chuyên môn

Tên tiếng anh:...

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +842703 862511

Chức năng

Tham mưu Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo các hệ đào tạo VLVH, đào tạo liên kết, liên thông, đào tạo ngắn hạn.

Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, chất lượng dạy và học.