Trung tâm Ngoại ngữ

Tên tiếng anh: Center for Foreign Languages

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +842703 821217

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ.