Trung tâm Thực hành

Tên tiếng anh: Research - Experiment - Practice Center

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +84703 838996

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đánh giá chất lượng kỹ năng thực hành của sinh viên, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, lao động doanh nghiệp, tổ chức thực tập sản xuất, quan hệ doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho sinh viên.